د زړه ور سمندري غله تقليد كول – The Brave Monkey Pirate children’s story translated into Afghani Pashto

The Brave Monkey Pirate translated into Pashto (Afghani).

( د زړه ور سمندري غله تقليدكول ) كتاب د ماشومانو لپاره دى . دغه كتاب د سمندرى غله د تقليد كولو په اړه دى . او په دې كيسه كې مودي اړ وو چې د پېچكاري كولو لپاره روغتون ته ولاړ شي ، خو ده داسې يوه زېرمه وموندله چې هر څه به يي ورته ښكلي ښكاره كول .

PDF of a children's book in Afghani (Pashto) called The Brave Monkey PirateView it as a PDF

enjoy in other languages – English | Farsi | Turkish | Slovak | German | Hungarian