مودی ، جنگجوی شجاع دریا – (The Brave Monkey Pirate translated into Persian)

The Brave Monkey Pirate translated into Farsi

…یک روز مودی کوچولو، جنگجوی دریا، همراه با مادرش سوار کشتی شد تا برای خریدن مقداری خرت و پرت به مغازه بروند

PDF of a children's book in Farsi called The Wiener Dog Magnetرا کلیک کنید. اینجا برای خواندن این کتاب به صورت (view it as a PDF)

enjoy in other languages – English | Turkish | Slovak